Korobchenko Oleg
Korobchenko Oleg
Member of the Board of Directors

Board of Directors of JSC «Ammoni»

Trotsenko Roman
Trotsenko Roman
Member of the Board of Directors
Bebutov Vsevolod
Bebutov Vsevolod
Member of the Board of Directors
Bezukh Igor
Bezukh Igor
Member of the Board of Directors
Kavtorin Alexander
Kavtorin Alexander
Member of the Board of Directors

JSC «Ammoni»

Makarov Dmitry
Makarov Dmitry
CEO
Ermeyev Eduard
Ermeyev Eduard
Chief Engineer
Zhuk Elena
Zhuk Elena
Chief Accountant

LLC «Mendeleevskazot»

Khomutovskaya Oksana
Khomutovskaya Oksana
Deputy General Director for Economics and Finance
Khomutovsky Igor
Khomutovsky Igor
CEO
Shaimukhametova Lida
Shaimukhametova Lida
Chief Accountant